Cerber

20 tekstów – auto­rem jest Cer­ber.

...

Strzał
A po nim blizna
Na wskroś
Ból
Og­romny ból
Niewypowiedziany
Niez­ro­zumiany
Ból
I łzy
Nie
To nie prawda
Te­go nie ma
Nie było
Sen?
Uro­jenie?
Świt
Ciem­ny, mglisty
Ale świt
Ko­lej­ny
Dzień uda­wanej egzystencji
Chcę umrzeć
Tyl­ko ty­le
Czy to dużo?
Nie zro­zumiesz te­go
Nie jes­teś na moim miejscu
Nie poczu­jesz choć próbujesz
Nigdy
A ja odejdę
Cicho, niepostrzeżenie
Odejdę
W końcu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 maja 2010, 13:10

księżyc

Spoj­rze­nie skiero­wałem na księżyc
Sreb­rna tar­cza po­między pyłem gwiazd
Wtu­lony w Ciebie podzi­wiam go
Od­bi­ja się w Twych oczach
I te­raz nie wiem gdzie jest piękniejszy
Na niebie
Czy tu
Przed my­mi oczyma 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 maja 2010, 10:26

lata

Nie poz­nałem Cię
Ty­le zmar­szczek na Twej twarzy
Oczy w których kiedyś się kochałem
Już nie błyszczą
Włosy lśniące si­we już
Ten czas który nas rozdzielił
Bez­li­tos­ny był
Nic nie zos­tało
Tak myślisz?
My­lisz się
Zos­ta­liśmy my
Ludzie ser­ca dusze
Wspom­nienia
Miłość niezatarta 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 maja 2010, 13:17

rzeka kwiatów

Mam rzekę kwiatów dla Ciebie
Za­nurz się w niej
Za­pom­nij się
Błądź w płat­kach róż
Daj po­nieść się marzeniu
Trwaj w ich delikatność
Zmysłowości ich dotyku
Wyob­raź je sobie
Poczuj za­pach i kształt 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 maja 2010, 12:37

las

Oto szu­mi las
Nad­szedł nasz czas
Chorągwie w le­sie ukryte
Cze­kają na je­den znak
By roz­począł się atak
Os­tatni dla wroga 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 maja 2010, 14:44

brzeg morza

Noc bez gwiazd nad brze­giem morza
Niewy­raźna li­nia wody
Cisza szu­mu fal
De­likat­ny po­wiew bryzy
Nie czuję nic
Wyz­byłem się uczuć
Nicze­go nie pot­rze­buję i nicze­go nie chcę
Ocze­kuję świ­tu
Pier­wsze­go brzasku
By zacząć no­wy dzień
Lep­szy dzień 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 maja 2010, 15:35

widok z okna bloku

Blok 8 piętro
Mias­to ściele się u moich stóp
Ty­siące ludzi w za­sięgu mo­jego wzroku
Uk­ry­tych w domach
Ja sam na klat­ce schodowej
Pa­pieros za pa­piero­sem płonie
Podziwiam
Mias­to zza szyby
Światła ulic
Ludzi na chodniku
Sta­ram się odkryć
Co
Sam nie wiem
Po pros­tu patrzę
Przed siebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 maja 2010, 15:59

...

Mrok duszy na jej dnie od­ciśnięty
Jest we mnie od zawsze
Mo­ja ciem­na stro­na
Budząca strach i fascynację
Być może dam się jej porwać
By złamać za­sady i przejść granice
Nie wiem jed­nak czy mam na to odwagę
Czy w pół kro­ku su­mienie nie po­wie stop 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2010, 03:48

wiersz skojarzeń

Gdy Cię uj­rzałem stanął mi

Przed oczy­ma ob­raz marzenia

W którym ja i Ty na sto­le w kuchni

Je­my śniadanie

Po no­cy spędzo­nej w sypialni

Zasnęliśmy

Na łóżku

Z które­go mnie wygoniłaś

Po tym gdy Ci powiedziałem

Jak bar­dzo pragnę

Móc się w końcu wyspać 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 maja 2010, 00:56

manifest

Ja i mój nałóg
W ciem­nym ko­rytarzu w którym świat nie ma pra­wa bytu
Nie in­te­resu­je mnie nic
Czu­je się wol­ny cho­ciaż jes­tem związany
To co jest po­wie­dziane jest dla mnie nieważne
Słowa czy­ny stają się względne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 maja 2010, 15:50
Cerber

Prosty człowiek, któremu pisanie sprawia ogromną radość.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cerber

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność